Gizlilik

Bu uyar?, 2003 - 196. hkmn 13. maddes olan Ki?isel Bilgilerin Korunmas?na ait kanun uyar?nca sa?lanmakta olup, elektronik versiyonu Falmec'in websitesihttp://www.falmec.com adresinde yer almaktad?r.
Bu bilgi sadece bu web sitesinde gezinme ile s?n?rl?d?r. Bu uyar?, bunu kullananlar?n ki?isel bilgilerinin site ile ili?kilerini nas?l yrtece?ini belirtmektedir.

Veri takibiBu sitenin dan??manl??? i?lemden sorumlu ki?ilerin i?ledi?i veriler ile sonulanabilir. Bu tipte bir verinin takibi:FALMEC SPA ? Via dell?Artigianato, 42 ? 31029 Vittorio Veneto (TV) firmas?d?r.

I confirm that I have read the above information, I ask to be subscribed to the Newsletter service of Falmec S.p.A. containing information on the latter's products or services, as well as promotions or invitations to events in which it will participate. (read all)

FALMEC SPA
Via dell'artigianato, 42 - 31029 Vittorio Veneto TV - Italia.
Fax 0438 501531 - P.Iva 02344900267 - Reg. Imprese e Cod. Fiscale TV02344900267 - Cap. Soc. € 416.000,00